Print

Aluminium cup model sixcorner

 

English
aluminium cup model sixcorner - material 50µ gold embossed
diameter opening: 28mm / height: 13mm / diameter base: 25mm

Deutsch
Aluminium-Kapsel Modell Sechskant - Material 50µ gold geprägt
Obere Öffnung: 28mm / Höhe: 13mm / Durchmesser unten: 25mm

Français
aluminium cuvette modèle hexagonal - matériau 50µ or gaufrés
diamètre d´ouverture: 28mm / hauteur: 13mm / diamètre en bas: 25mm

Español
cápsula de aluminio modelo 
hexágono - material 50µ oro rejillad
diámetro abertura: 28mm / altura: 13mm / diámetro fondo: 25mm

Nederlands
aluminium cup/cuvette zeskant - materiaal 50µ goud gewafeld
diameter opening: 28mm / hoogte: 13mm / diameter bodem: 25mm