Print

Aluminium cup model 6a

 

English
aluminium cup model 6a - material 50µ green embossed
diameter opening: 28mm / height: 15mm / diameter base: 24mm

Deutsch
Aluminium-Kapsel Modell 6a - Material 50µ grün geprägt
Obere Öffnung: 28mm / Höhe: 15mm / Durchmesser unten: 24mm

Français
aluminium cuvette modèle 6a - matériau 50µ vert gaufrés
diamètre d´ouverture: 28mm / hauteur: 15mm / diamètre en bas: 24mm

Español
cápsula de aluminio modelo 6a - material 
50µ verde rejillado
diámetro abertura: 28mm / altura: 15mm / diámetro fondo: 24mm

Nederlands
aluminium cup/cuvette model 6a - materiaal 50µ groen gewafeld
diameter opening: 28mm / hoogte: 15mm / diameter bodem: 24mm