Print

Aluminium cup model 5a

 

English
aluminium cup model 5a - material 50µ red embossed
diameter opening: 25mm / height: 14mm / diameter base: 23mm

Deutsch
Aluminium-Kapsel Modell 5a - Material 50µ rot geprägt
Obere Öffnung: 25mm / Höhe: 14mm / Durchmesser unten: 23mm

Français
aluminium cuvette modèle 5a - matériau 50µ rouge gaufrés
diamètre d´ouverture: 25mm / hauteur: 14mm / diamètre en bas: 23mm

Español
cápsula de aluminio modelo 5a
 - material 50µ rojo rejillado
diámetro abertura: 25mm / altura: 14mm / diámetro fondo: 23mm

Nederlands
aluminium cup/cuvette model 5a - materiaal 50µ rood gewafeld
diameter opening: 25mm / hoogte: 14mm / diameter bodem: 23mm