Print

Aluminium cone model 20a


English
aluminium cone model 20a - material 50µ green embossed
diameter opening: 25mm +/- 1mm 
or 23mm +/- 1mm / length: 55mm

Deutsch
Aluminium-Spitztüte Modell 20a - Material 50µ grün geprägt
Obere Öffnung: 25mm +/- 1mm oder 23mm +/- 1mm / Ronde: 55mm

Français
aluminium cornet modèle 20a - matériau 50µ vert gaufrés
diamètre d´ouverture: 25mm +/- 1mm ou 23mm +/- 1mm / ronde: 55mm

Español
cono de aluminio modelo 20a - material 
50µ verde rejillado
diámetro abertura: 25mm +/- 1mm 23mm +/- 1mm altura: 55mm

Nederlands
aluminium hoorntje model 20a - materiaal 50µ groen gewafeld
diameter opening: 25mm +/- 1mm of 23mm +/- 1mm hoogte: 55mm